ม.เกษตร – เชฟรอน – ซีโอฮุน จับมือ 10 โรงเรียน เดินหน้าขยายแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว”

0
119
kinyupen

3 หน่วยงานยักษ์ใหญ่ ม.เกษตร – เชฟรอน – ซีโอฮุน ผสานกำลัง 10 โรงเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าโมเดล “สุขภาพหนึ่งเดียว” สร้างองค์ความรู้รับมือกับโรคระบาด พร้อมตั้งเป้าขยายการเข้าถึงหลักสูตรไปยังโรงเรียนทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ซีโอฮุน ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน “สุขภาพหนึ่งเดียว” มาแล้วกว่า 12 ปี ใน 8 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ครอบคลุมทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม รวมแล้วมากกว่า 50,000 ราย  โดยในส่วนของโครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ซีโอฮุน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากเชฟรอน ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการยับยั้งโรคระบาด ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) ที่ต้องอาศัยความรู้และความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสภาวะสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน”  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ต่อยอดการเรียนรู้ภายใต้หลัก “สุขภาพหนึ่งเดียว” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. พัฒนาครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริง

3. สร้าง Best Practice ที่เหมาะสม

4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ หน่วยงานระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการหาทางออกให้กับวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ประเทศกำลังเผชิญ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า บทบาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการนี้ คือ การออกแบบโมเดลการเรียนการสอน และแพลตฟอร์มด้านการฝึกอบรมที่เข้าถึงง่ายสำหรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของคณะศึกษาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวนศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับ 10 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนสงวนหญิง, โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์, โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ซึ่งจากผลการสำรวจเบื้องต้นจาก 10 โรงเรียนแกนนำในภาคกลางที่เข้าร่วมโครงการพบว่า โรคจากระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 และโรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการเรียนรู้และสุขภาพของนักเรียน

นายภาณุ บุญวัฒโนภาส รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า การเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติภายใต้แนวคิด One Health สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ควบคู่ไปกับภารกิจการจัดหาพลังงานที่สะอาดขึ้นให้กับประเทศด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้มาตลอดกว่า 60 ปี โดยโครงการนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ ‘สร้างเสริมองค์ความรู้สุขภาพหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ที่เชฟรอนได้ร่วมจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรับมือกับการระบาดของโรคประจำถิ่น โรคจากปัญหาสุขภาวะ สัตว์ ภูมิอากาศ หรือ โรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 ได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต” นายภาณุกล่าวทิ้งท้าย

หมายเหตุ :  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นเครือข่ายทางด้านวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพภายใต้แนวคิด One Health โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษากว่า 100 แห่งจาก 8 ประเทศอาเซียน และมีสำนักเลขาธิการ SEAOHUN ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here