EXIM BANK รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

0
471
kinyupen

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี

โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ (รูปแรก : ซ้าย) ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบโล่รางวัล และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ (รูปสอง : ซ้าย) กรรมการ ป.ป.ช. มอบประกาศนียบัตร

ในฐานะที่ EXIM BANK เป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและการให้หรือรับสินบน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here