EXIM BANK แถลงความสำเร็จการประชุมผู้บริหารสูงสุด กลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12

0
304
kinyupen

EXIM BANK แถลงความสำเร็จการประชุมผู้บริหารสูงสุด กลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12 ย้ำการสนับสนุนภาครัฐ พัฒนาบริการประกันความเสี่ยง สนับสนุนธุรกิจ ESG เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวแถลงความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสูงสุดกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th RCG CEO Meeting) ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกขององค์กรสมาชิกภายหลังการประชุมครั้งที่ 11 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2563 ซึ่งว่างเว้นการประชุมมานานกว่า 3 ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประเด็นหารือสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG)  ซึ่งมิใช่คุณค่าที่เป็นนามธรรมอีกต่อไป เมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันเป็นผลกระทบจาก COVID-19 การบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงองค์กรการเงินเพื่อการส่งออก (Export Credit Agencies : ECAs) ต้องคำนึงถึง ESG เพิ่มมากขึ้น คำนึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ความยั่งยืน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ ECAs มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ Supply Chain และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางโอกาสและความเสี่ยงรอบด้าน

ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกได้ตระหนักว่า ภาครัฐ รวมถึง ECAs ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้แลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยการพัฒนานวัตกรรมการเงินสีเขียว อาทิ การพัฒนาบริการประกันการส่งออกให้แก่ธุรกิจสีเขียว ธุรกรรมการเงินสนับสนุนโครงการสีเขียว นอกจากนี้ สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และตัวอย่างธุรกิจที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการสนับสนุนธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในที่สุด ทั้งนี้ สมาชิกจะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ รวมทั้งตลาดการค้าการลงทุนบนหลักการ ESG ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และการแก้ปัญหาทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

“EXIM BANK ร่วมกับสมาชิก RCG มุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกตลอด Supply Chain โดยเชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บูรณาการองค์ความรู้และศักยภาพในการรับความเสี่ยง เพื่อทำให้องค์กรสมาชิกสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบริการประกันการส่งออกและการลงทุน รวมถึงการประกันต่อ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้ากันและกัน ช่วยให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านความท้าทายของเศรษฐกิจโลกไปได้อย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก (Regional Co-operation Group : RCG) มี 12 องค์กรสมาชิก ประกอบด้วย องค์กรรับประกันการส่งออกแห่งชาติของอินโดนีเซีย (ASEI) องค์กรรับประกันการส่งออกประเทศอินเดีย (ECGC Limited) องค์กรการส่งออกแห่งประเทศออสเตรเลีย (EFA) บริษัทประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกของฮ่องกง (HKECIC) องค์กรประกันเพื่อการส่งออกเกาหลีใต้ (K-SURE) องค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEXI) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งมาเลเซีย (MEXIM) บริษัทรับประกันการส่งออกแห่งประเทศจีน (SINOSURE) องค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์ (Enterprise Singapore) องค์กรรับประกันการส่งออกประเทศศรีลังกา (SLECIC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของไต้หวัน (TEBC) และ EXIM BANK ของไทย

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here