EXIM BANK รับรางวัลประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566”

0
139
kinyupen

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566” ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ จากพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ในโอกาสนี้ กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFI) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานในทุกระดับ ยึดหลัก 4P (People, Planet, Productivity, and Profit) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย “People before Profit” ให้ความสำคัญกับ “คน” ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา ไม่ใช่แค่คนในองค์กร แต่รวมถึงลูกค้า ผู้ประกอบการ พันธมิตร และที่ขาดไม่ได้คือ “ชุมชนที่เราอยู่” สำหรับพนักงานของ EXIM BANK มีสวัสดิการ Flexi Benefit เป็นสวัสดิการเท่าเทียม ที่ยืดหยุ่น ปรับได้ตามความต้องการของพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ EXIM BANK ยังสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด สถานะใดจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกเพศ ศาสนา และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ EXIM BANK เป็น Empathic Workplace ภายใต้แนวคิด “Diversity & Inclusion” 

EXIM BANK ส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขยายไปยังลูกค้าผู้ประกอบการ พันธมิตร และชุมชน อาทิ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้สตรีกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการปันยิ้มคืนสุข ซึ่ง EXIM BANK ริเริ่มจัดให้มีพื้นที่สำหรับร้านกาแฟยิ้มสู้ โดยผู้บกพร่องทางการได้ยินภายใต้การดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เข้ามาจำหน่ายสินค้าชา กาแฟ โกโก้ และขนมเบเกอรี บริเวณโรงอาหารของ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้พิการสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ EXIM BANK ยังมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Green Development Bank โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ผ่านการให้สินเชื่อสีเขียวและการออก Green Bond ตามกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกโดยรวมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here