เบ็ดเสร็จไทยใช้เงินจัดการโควิด 3 ปีกว่า 4.4 แสนล้าน จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกัน 7.7 หมื่นล้าน

0
252
kinyupen

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ’ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 11) ในฐานะประธานคณะกรรมการ MOPH Intelligence Unit เปิดเผยว่า จากการศึกษาของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเงินการคลังสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศไทย พบว่า แหล่งงบประมาณหลักมาจากงบกลางและงบเงินกู้ กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท และ 5 แสนล้านบาท

โดยค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างปี  2563-2565 รวมทั้งสิ้น 444,294 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นค่าบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด19 เช่น ค่าตรวจคัดกรอง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น ในสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 260,174 ล้านบาท คิดเป็น 59% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ตามด้วยการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน รวม 77,987 ล้านบาท คิดเป็น 17% และค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับบุคลลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 57,499 ล้านบาท คิดเป็น 13% ส่วนที่เหลือเป็นค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ และองค์กรการวิจัยและพัฒนา ฯลฯ

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here