คนบางเขนได้เฮ ม.เกษตรเตรียมตั้งโรงพยาบาล

0
511

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมพร้อมจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล หลังเตรียมการกว่าปีครึ่ง คืบหน้าล่าสุดออกประกาศเรื่องโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 2566 แล้ว พร้อมส่งเรื่องไปยังแพทยสภาเพื่อเข้าสู่พิจารณาและการรองรับ

รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2565 วันที่ 25 เม.ย.2565 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มก.แล้ว โดยการดำเนินการนั้นจะใช้ชั้น 6-7 ของอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา (อาคารใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ตั้งสำนักงาน ส่วนห้องเรียนต่างๆใช้ร่วมกับนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของ มก. และนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่ฝากเรียนกับ มก.

“ความคิดในการจะจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้นมีนานแล้ว เรื่องของการที่จะสร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการในด้านการเกษตร รวมทั้งการสร้างแพทย์ที่จะออกไปรับใช้สังคม ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมโดยภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่เราอยากจะให้ภาพของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นสถานที่ที่ให้การรักษาพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถจับต้องได้ ให้กับประชาชน โดยส่วนรวม ทุกภาคส่วน” รศ.ดร.สมหวัง

รศ.ดร.สมหวังกล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ มก. เน้นอัตลักษณ์ เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) ที่เชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ไปสู่การแพทย์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย คาดว่าจะเสร็จเดือน มิ.ย.2565 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม 2 เดือนและคาดว่าจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรก ปี 2567-2568

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  “ผมมีความหวังสูงว่า คณะแพทย์ศาสตร์ จะเป็นคณะแพทย์ที่เน้นการวิจัย โดยเฉพาะความโดดเด่นเรื่องของสิ่งมีชีวิต โรคจากสิ่งมีชีวิตสู่คน โรคจากแบคทีเรีย โรคจากไวรัส โรคจากสัตว์สู่คน โรคจากทางการเกษตร จากสารเคมีก็ดี จากอุบัติเหตุก็ดี หรือเชื้อต่างๆ ที่เข้ามาจากการเกษตร เราจะต้องโดดเด่นในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งเป็นความรู้ดั้งเดิม เราจะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ว่ามีคณะแพทย์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องดังกล่าวซึ่งน่าจะเป็นแห่งแรกๆ ของโลก”

สถานที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ ชั้น 6-7 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ส่วนตำแหน่งที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอยู่บริเวณริมถนนวิภาวดี ในพื้นที่หอพักหญิงเดิม

โดยภาควิชา ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ชั้นปรีคลินิก และ 17 ภาควิชา ชั้นคลินิก รวมทั้งหมด 25 ภาควิชา

ภาควิชาชั้นปรีคลินิก

1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2. ภาควิชาจุลชีวิทยา

3. ภาควิชาปรสิตวิทยา

4. ภาควิชาพยาธิวทยา

5. ภาควิชาพยาธิคลินิก

6. ภาควิชาสรีรวิทยา

7. ภาควิชาชีวเคมีและพันธุวิศวกรรม

8. ภาควิชาเภสัชวิทยา

ภาควิชาชั้นคลินิก

1. ภาควิชาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม

2. ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

3. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

4. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

5. ภาควิชาจักษุวิทยา

6. ภาควิชานิติเวชศาสตร์

7. ภาควิชารังสีวิทยา

8. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

9. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

10. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

11. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

12. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

13. ภาควิชาศัลยศาสตร์

14. ภาควิชาออร์โธปิดิคส์

15. ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์

16. ภาควิชาโสต นาสิ ลาริงซ์

17. ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ 4 หน่วยงาน

1. สำนักงานวิจัยทางการแพทย์

2. งานระบาดวิทยาและสถิติ

3. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

4. ศูนย์วิจัยคลินิก

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 6 งาน

1. งานแพทย์ศาสตร์ศึกษา

2. งานประกันคุณภาพ

3. งานประเมินผล

4. งานวิทยบริการ

5. งานเวชนิทัศน์

6. งานห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 งาน

1. งานโปรแกรมกาบริหารจัดการ

2. งานโปรแกรมการเรียนการสอน

3. งานระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 400 เตียง

ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษา 2 ศูนย์

1. ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

2. ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

สำนักงานเลขานุการ 4 งาน

1. งานบริหารและธุรการ

2. งานทรัพยากรบุคคล

3. งานคลังและพัสดุ

4. งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

สอบถามข้อมูลโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-106953392174247

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here