DGA เตรียมรุกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

0
88
kinyupen

กินอยู่เป็นมีข่าวสารงานดีๆ มาฝากทุกคนให้ติดตาม แน่นอนอยู่แล้วที่โลกของเราต้องไม่หยุดพัฒนาเดินไปข้างหน้า สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้โลกของเรามีพัฒนาการที่กว้างไกลสิ่งนั้นก็คือ “เทคโนโลยี” เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับมันตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้กับเราในวันข้างหน้า 

DGA เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างนักวิจัย หรือนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานบริการของภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา DGA ได้มีการ LIVE งานแถลงข่าว The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) ทาง Facebook ของ DGA Thailand มาแล้ว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3yxQCZk 

 

สาระสำคัญในการ LIVE ครั้งนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  กล่าวไว้ว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของ การใช้เทคโนโลยีในการทำงานของภาครัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องเตรียมการรับมือ กับสถานการณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็นสื่อกลางใน การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายนโยบายในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำช่วยให้การตัดสินใจในเชิงนโยบายทันต่อสถานการณ์สำคัญมากขึ้น

 

โดยภายในงานนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 มีการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ใน 5 สาขา ดังนี้

  1. เทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์ (Technology for Public Sector)
  2. การเกษตรและความยั่งยืน (Agricultural and Sustainability)
  3. การบริการและสวัสดิการสังคม (Services and Welfare)
  4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises SME)
  5. การศึกษายุคดิจิทัล (Smart Education)

 

สำหรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งไทยและต่างประทศ จะถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติ DGTI-Con 2021 ครั้งนี้ และนำไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลนานาชาติของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) รวมทั้งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกบางส่วนจะได้รับโอกาสในการเผยแพร่และตีพิมพ์ใน Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology

 

โดยกำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2564

 

มีคนบอกว่าเทคโนโลยีจะทำให้เราแย่ลงเพราะว่ามันฉลาดกว่าเรา แต่คุณอย่าลืมสิ…ว่ามนุษยน์เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามาอยูร่วมกับมันให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไปกลัวเพราะความกลัวจะไม่ทำให้เรารู้จักกับคำว่า “กล้า” และ “เปลี่ยนแปลง”

ผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/3hGgJWY  

 

หรือสนใจร่วมฟังงานประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนฟรี!

https://bit.ly/3qXsyfQ 

นอกจากนี้ ทาง DGA ยังรุกหน้าเปิด Community เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ทุกสัปดาห์อีกด้วย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/3qPdG2S 

 

kinyupen