เที่ยวตลาดน้อย.jpg

kinyupen_adminOctober 5, 2021

วัฒนธรรม วิถีปฏิบัติ ที่ชาวตลาดน้อยปฏิบัติต่อกันมายังไม่เคยหายไปไหน...


ทำบุญเสริมดวง.jpg

kinyupen_adminSeptember 27, 2021

"การเลือกทำบุญโดยเสียค่าใช้จ่าย เป็นการกระทำ ผลของสิ่งเหล่านั้นจะส่งเสริมให้สติปัญญา วิธีการคิด ของเราแตกต่างจากคนอื่น และจะเห็นได้ชัดก็ตอนที่เกิดปัญหา"