10 มหาวิทยาลัยผนึก บพท.ปั้นผลงานคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น (Future Thailand)

0
138
kinyupen

10 ผลงานวิจัย จาก 10 มหาวิทยาลัย ในความสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พิชิตรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น – ด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ และด้านการอนุรักษ์พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากร และทุนของชุมชน

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “อนาคตประเทศไทย” (Future Thailand) มีการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นที่สถาบันการศึกษาร่วมกับ บพท.ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นชุดข้อมูลความรู้สำหรับการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแต่ละผลงานวิจัยดีเด่นล้วนได้รับการพิสูจน์ยืนยันผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมาแล้ว ทั้งในมิติการสร้างนวัตกรชุมชน การสร้างกลไกกระบวนการความร่วมมือ สร้างอาชีพ เพื่อนำสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการ บพท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 ผลงาน จำแนกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย

งานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น มี 3 ผลงานได้แก่

 1). งานวิจัยสร้างเมืองปูทะเล กลางวิกฤตที่ปัตตานี โดย รศ.ดร.ซุกรี  หะยีสาแม และคณะนักวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 2). งานวิจัยธุรกิจปันกัน “ตอน เสริมสภาพคล่องด้วย…วัคซีนการเงิน” โดย รศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

3). งานวิจัยระบบบริหารครัวเรือนยากจน แบบร่วมมือระดับพื้นที่ โดย รศ.จิระพันธ์   ห้วยแสน  และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานวิจัยดีเด่นด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ  มี 4 ผลงาน ได้แก่

1). งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ด้วยนวัตกรรมสำหรับชุมชน โดย   ดร.ภรณี  หลาวทอง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2). งานวิจัยกระจูดแก้จนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง โดย รศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

3). งานวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากมะม่วงเบาใต้-ยางพารา และพริก โดย ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

4). งานวิจัยการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดน่าน ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ โดย ผศ.น.สพ.ดร.วินัย  แก้วละมุล และคณะนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยดีเด่นด้านการอนุรักษ์พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากร และทุนของชุมชน มี 3 ผลงาน ได้แก่

1). งานวิจัยการจัดการทรัพยากรป่าประ นบพิตำ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2). งานวิจัย Learning City LAMPANG Model  โดย ดร.ขวัญนภา  สุขศร และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ลำปาง

3). งานวิจัย Phayao Learning : พะเยาเมืองแห่งเรียนรู้ของยูเนสโกของทุกคน โดย รศ.ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

“ทุกผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ล้วนตอบสนองต่อเจตนารมย์สำคัญของบพท.คือความมุ่งมั่นผลักดันการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาพื้นที่ อันเป็นทิศทางสำคัญของการกระจายความเจริญ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค โดยมีงานวิจัยเป็นเข็มทิศนำทางมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือและมีกลไกกระบวนการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อนำสู่เป้าหมายการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่”

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here