EXIM BANK รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023

0
195
kinyupen

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดให้แก่ EXIM BANK ในงานประกาศผลรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2566 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

ซึ่งมอบให้แก่องค์กรสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sustainability Disclosure Community) ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here