EXIM BANK ได้รับการรับรองรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก อบก.

0
242
kinyupen

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้รับการรับรองรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับการเติบโตของภาคธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและประชาคมโลกในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

EXIM BANK มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Green Development Bank โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) มาบูรณาการเชื่อมโยงทุกกระบวนการทำงานขององค์กร มีการบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยธนาคารได้จัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมและแนวทางสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) และจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของธนาคารเพื่อทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ อบก. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ภาคธุรกิจ ประเทศชาติ และโลกโดยรวม

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here