ส่องโรดแมพสู่ 4.0 จาก 7 ประเทศชั้นนำ

0
389
kinyupen
ถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าการขับเคลื่อนฟันเฟืองเศรษฐกิจที่น่าสนใจ หลังจาก ครม.ประยุทธ์ เมื่อ 24 เมษายน 2561 เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณกว่า 14,000 ล้านบาท เพื่อผลิต “บัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่” ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการช่างเทคนิคและวิศวกร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้เท่าทันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งหลังจากนี้คงเริ่มเข้าสู่การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะผลิตบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ 115,626 คน ภายใน 5 ปี

 

นี่คือก้าวสำคัญของวางรากฐานพัฒนา “แรงงาน” แบบมียุทธศาสตร์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำเร็จตามเป้าหมาย สอดรับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0) ดังนั้นวันนี้มาดูโรดแมพเหล่าประเทศชั้นนำกันบ้าง ว่ามีการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0.กันอย่างไร

 

เยอรมนี : รัฐบาลทุ่มเงินกว่า 200 ล้านยูโร เพื่อดำเนินนโยบายอุตสาหกรรม 4.0  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของแผน High-Tech Strategy 2020 Action Plan โดยมุ่งศึกษาบน 3 ประเด็น คือ 1. ออกแบบอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร 2. การอำนวยความสะดวกในการทำงานละการเรียนรู้ เมื่อนำนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ 3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้รูปแบบใหม่

 

สวีเดน : รัฐบาลประกาศที่จะใช้ยุทธศาสตร์อัจฉริยะ ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญ คือ การมุ่งสร้างทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย 1.ส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขาสะเต็ม 2.ปรับระบบการศึกษาให้ตรงกับความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 3.พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตัล 4.สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานและศึกษาต่อ

 

สหรัฐอเมริกา : มีองค์กร Advanced Manufacturing Partnership หรือ AMP ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่แก่ประธานาธิบดี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ส่งเสริมนวัตกรรม 2.ผลิตบุคลากรคุณภาพสูง 3.พัฒนาสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น

 

สิงคโปร์ : รัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ มีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้รวดเร็วขึ้น จึงได้นำยุทธศาสตร์ 3 ประการมาปรับใช้ ได้แก่ 1.พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี 2.เปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมและกิจการต่างๆ 3.ฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

ญี่ปุ่น : ริเริ่มโครงการห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม (The Industrial Value Chain Initiative) ซึ่งมี 30 บริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเข้าร่วม โดยกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่จะใช้ในการเชื่อมต่อโรงงาน กระบวนการผลิต และเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและทำงานได้เองแบบอัตโนมัติ โดยมีช่างเทคนิคที่มีทักษะความชำนาญสูงเป็นผู้ดูแล ตั้งโปรแกรมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 

เกาหลีใต้ : จัดตั้งโครงการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต 3.0 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 2 ประการได้แก่ 1.การพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า 2.การถ่ายทอดเทคโนโลยี “โรงงานอัจฉริยะ” ให้แพร่หลาย โดยตั้งเป้า 1,500 แห่งทั่วประเทศภายในปี พ.ศ.2563 และจัดตั้งโรงงานต้นแบบ หรือ “โรงงานแม่” ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมดผ่านระบบดิจิตัล  พร้อมเน้นฝึกอบรมทักษะและประสิทธิภาพช่างเทคนิค

 

ไต้หวัน : รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิต 4.0 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตของไต้หวันมีผลผลิตต่อหัวเพิ่มขึ้น 60% ภายในปี 2567 โดยริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยมาตรการดังนี้ 1.ปฏิรูประบบการฝึกอบรมของประเทศ 2.ให้เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา 3.สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาขาอาชีวศึกษาในด้านต่างๆ 4.เชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษากับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 และ 5.จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการใช้งานเครื่องจักรอัจฉริยะ

 

จะเห็นได้ว่าประเทศชั้นนำเหล่านี้ แม้ขึ้นชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเพียงใด แต่หัวใจหลักที่ทุกประเทศเร่งปูทางขับเคลื่อนไปพร้อมเทคโนโลยี นั่นคือ “การพัฒนาทักษะแรงงาน” ที่ล้วนผนึกเข้าไว้ในยุทธศาสตร์แทบทั้งสิ้น ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ สร้างคนให้เท่าทันและเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็กำลังเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะเริ่มช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มต้นเสียที…….

นี่คือหนึ่งในวิถีแห่ง กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

 

///////////////////////////////////////////////////////////////

ที่มาข้อมูล

New Manufacturing Technicians – Responding to Industry 4.0 by Chevron Enjoy science

kinyupen