สายมูรอเลย ศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร เปิดให้ไหว้ตรุษจีนปีหน้า

0
79
kinyupen

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโชว์ผลงานปี 66 ใช้งบกว่า 500 ล้าน ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต เตรียมเผยโฉมศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร บนพื้นที่กว้างขวาง ประดิษฐานไต้ฮงกงหยกขาวองค์ใหญ่ เปิดให้สักการะตรุษจีนปีหน้า

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ของมูลนิธิฯ  ได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 501,469,876.26 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ใช้งบประมาณ 426 ล้านบาท  แบ่งเป็นการช่วยเหลือ 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการ “ช่วยชีวิต” มูลนิธิฯมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและฌาปนกิจสุสาน ในงานกู้ชีพ กู้ภัย สนับสนุนงานนิติเวช และงานฌาปณกิจ  บริการช่วยเหลือประชาชน รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วนและแอปพลิเคชัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418 มีอาสาสมัครไม่ต่ำกว่า 4,000 คน พร้อมให้การช่วยเหลือจากเหตุต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการช่วยเหลือในต่างประเทศ มีภารกิจช่วยชีวิตผ่านงานสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  รวมงบประมาณด้านนี้กว่า 123 ล้านบาท มีผู้ได้รับการสงเคราะห์จำนวน 503,289 คน

2.ด้านการ “รักษาชีวิต” มูลนิธิฯ มีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงถิ่นทุรกันดาร และยังสนับสนุนห้องผ่าตัด อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย ผู้ป่วยโรคไต ทั้งยังร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้บริการโดยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแขนงต่างๆ อย่างครบวงจร รวมงบประมาณด้านนี้กว่า 119 ล้านบาท

3.ด้านการ “สร้างชีวิต” มูลนิธิฯได้ดำเนินโครงการต่างๆ กว่า 10 โครงการ ครอบคลุมด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีพ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ในปี 2566 ที่ผ่านมา ได้เปิดโครงการคาราวานปันสุขให้ชุมชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพฯ และยังได้ร่วมกับภาครัฐ ในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน, โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลคนในครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีโครงการ“เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดสอนภาษาจีนให้เยาวชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมงบประมาณด้านการสร้างชีวิต และการดำเนินงานอื่นๆ ของมูลนิธิฯ กว่า 258 ล้านบาท มีผู้ได้รับการสงเคราะห์จำนวน 613,653 คน

ส่วนเป้าหมายของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปี 2567  นางศิริกุล กล่าวว่า ยังคงเน้นย้ำจุดยืนนโยบายพัฒนาการปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ทุกชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายขอบข่ายการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคมอย่างครบวงจรชีวิต ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ภายใต้ปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสังคมมายาวนานกว่า 114 ปี สถานที่ตั้งของมูลนิธิฯ และศาลเจ้าไต้ฮงกงมีความคับแคบ อีกทั้งเป็นพื้นที่เช่า ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงดำเนินโครงการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)  พื้นที่ใหญ่กว้างขวางใจกลางเมือง  ซึ่งเป็นที่ดินของมูลนิธิฯ ที่เป็นสุสานวัดดอน ถนนเจริญราษฎร์ ตรอกจันทน์  ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ แบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าสูง 2 ชั้น ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหินหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย พร้อมองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้เข้าสักการะได้ก่อนเทศกาลตรุษจีนปี 2568

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

“ศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร ได้ใช้งบประมาณจัดสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ โดยแยกออกจากเงินงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมช่วยชีวิต รักษาชีวิต และสร้างชีวิต ซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติของมูลนิธิฯอย่างชัดเจน”

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here